سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ادریس حسین زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت دانشگاه عل
محمدرضا سمرقندی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم
سید جواد جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت دانشگاه عل
قدرت الله روشنایی – عضو هیئت علمی گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همد

چکیده:

بهره گیری از فرایند بیوجذب در حال جایگزینی با دیگر فرآیندهای موجود در حذف رنگ فاضلاب است. در این مقاله راندمان پوست سیب زمینی به عنوان یک بیو جذب جهت حذف رنگ اسیدی Acid Blue113 از محلول های آبی بررسی شد. روش تحقیق : اثر پارامترهای مختلف آزمایبشگاهی همانند اثر زمان ماند ، دوز جاذب ، ph محلول و غلظت رنگ بررسی شده و شرایط بهینه انتخاب و مدل های ایزوترمی لانگمویر و فروندلیخ جهت بررسی نوع ایزوترم تعادلی به کار برده شدند. یافته ها : طی اجرای آزمایش مدل ایزوترمی لانگمویر تطابق بهتری با داده های حاصل از آزمایشات داشت (۰/۹۹۹۸ <R2) سینتیک حذف رنگ توسط بیو جاذب توسط مدل های سینتیکی شبه د رجه اول ، اصلاح شده شبه درجه اول و شبه در جه دوم بررسی شد. داده های حاصل از آرمایش تطابق بهتری با مدل سینیتکی شبه درجه دوم نشان داد (۰/۹۹۹۷۳<R2). بحث و نتیجه گیری : به نسبت در ph های قلیایی جذب کمتری مشاهده می شود که شاید به دلیل افزایش گروههای کربوکسیل در ph های بازی باشد و کربوسیل مقدار و سرعت جذب رنگ را کاهش می دهد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بیومس آماده شده یک جاذب ارزان قیمت ، طبیعی و سهل الوصل بوده بوده که شاید قابلیت استفاده جهت حذف رنگ از محیط داشته و استفاده از آن در مقابل جاذب هایی چون کربن فعال بسیار مقرون به صرفه باشد.