سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سالار درافشان – گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
فاطمه پیکان حیرتی –

چکیده:

بیوتکنولوژی نقش مهمی در صنعت آبزیپروری در سراسر جهان دارد. در ایران نیز این فناوریهای نوین به منظور بهبود روشهای تولید و کاهش هزینهها مورد استفاده قرار گرفتهاند. در بین جنبههای مختلف علم بیوتکنولوژی، جنبههای ژنتیکی آن بیش از سایر موارد مورد توجه بودهاند. از آن جمله می توان به برنامههای بهگزینی، آمیختهگری، انواع دستکاریهای کروموزومی شامل مادهزایی و نرزایی، القای پلوییدی و استفاده از مارکرهای ژنتیکی اشاره کرد. در این نوشتار سعی میشود تا فناوریهای زیستی کاربردی در صنعت آبزیپروری کشور با توجه به تنوع آبزیان پرورشی مورد اشاره قرار گیرد.