سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای یافته های نوین شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
حسن میرزایی – دانشجوی رشته مهندسی برق مخابرات

چکیده:

کشت سوسپانسیون سلولی پتانسیل بیوشیمیایی بالایی برای تولید متابولیت های ثانویه اختصاصی نشان داده است از این تکنیک به عنوان ابزاری برای تولید متابولیت های ثانویه در محیط درون شیشه و همچنین بیوترانسفورماسیون ساختارهای شیمیایی خارجی استفاده می شود این کشت ها به عنوان یک کاتالیست زیستی برای واکنشهایی مانند هیدروکسیلاسیون اکسیداسیون و احیا بین الکل و کتون ها و احیا باند دوگانه کربن – کربن شناخته می شوند بیوترانسفورماسیون بوسیله سلولهای گیاهی بطور وسیعی توسط متخصصین شیمی برای تغییرات در ساختار شیمیایی ترکیبات آلی مورد استفاده قرار میگیرد. سلولهای گیاهی به عنوان منبع آنزیمی در بیوترانسفورماسیون ترکیبات آلی به ترکیبات ارزشمندتر کاربرد دارد.