سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رویا حسنخانی – کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه تبریز
راضیه حسنخانی – کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه بوعلی سینای همدان

چکیده:

سازمان تجارت جهانیWTO)در سال ۱۹۹۵ ، براساس توافقنامه گات، جهت تسهیل و توسعه تجارت بینالملل تاسیس شده است.این سازمان تلاش میکند با وضع قوانین و مقررات خاص، موانع تجاری را بین کشورهای عضو حذف کند و یا تا حد قابل توجهی کاهش دهد. توافقنامههای حقوق تجارت بینالمللی، تحت حمایت سازمان تجارت جهانیWTO) بر قوانین داخلی بیوانرژی تاثیرگذار بوده و از آنها نیز تاثیر میپذیرد و زمینههایی جهت طبقهبندی بیو سوختها و کمکهای مالی دولت و توافق بین اقدامات قانونگذاری داخلی و قوانینWTOایجاد مینماید. در حال حاضر، تعهدات اعضا به واسطه توافقات سازمان تجارت جهانیWTO) گسترش یافته و بر تجارت بینالمللی محصولات بیوانرژی (یا مواد خام بیوانرژی) و همچنین قانونگذاریهای داخلی در بخش بیوانرژی تاثیرگذار است. برخی از توافقنامههایWTO نیز بر تجارت مواد خام بیوانرژی و مواد فرآوری شده مانند اتانول و بیودیزل تاثیر میگذارند. اولین نقطه تلاقی قوانین بیوانرژی وWTOمربوط به طبقهبندی تجاری میباشد که بر کاهش تعرفه و طرحهای حمایتی ملی که تحت قوانینWTO مجاز می- باشند تاثیرگذار است