سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه غیاثوند – دانشجوی آارشناسی ارشد سازمان زمین شناسی و اآتشافات معدنی آشور-پژ وهشک
طیبه محتاط – رئیس بخش دیرینه شناسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
محمودرضا مجیدی فرد – عضو هیئت علمی
بهزاد فراهانی – کارشناس

چکیده:

ازآنجاییکه با مطالعه پلانکتون ها و فرامینیفر های به فرم آزاد بطور دقیقتر سن یابی می شود لذا تصمیم گرفته شد که سازند قم از این دیدگاه مورد بررسی قرار گیرد. برش یال جنوبی تاقدیس کمرکوه در ناحیه قم با ٣٨۴ متر ضخامت شامل توالی کاملی از سازند قم است که دراین ناحیه ۴٣ نمونه ازآن مورد بررسی قرارگرفته است. برش کمرکوه عمدتا از سنگ آهک، سنگ آهک ماسه ای،سنگ آهک چرتی، مارن، مارن ماسه ای وتبخیری ها تشکیل یافته است. در بررسی گسترش چینه شناسی فرامینیفرهای عضوهایc و ۱ b و تعیین سن نهشته ها منجر به شناسایی ٣٢ جنس و ۴۴ گونه از آنها شد. در میان گونه های شناسایی شده حضور گونه های Globigerina praebulloides, Globurotalia obese, Globoquadrina dehiscensاز عضوb و حضورگونهPraeorbulina glomerosa circularisبرای اولین بار از عضوc1 سن میوسن پیشین اواخرمیوسن پیشین رابرای نهشته های عضوهایc و ۱ bمشخص می سازد.