سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید پوراحمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد یزد
علی قبادزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد یزد

چکیده:

دراینمقاله دو الگوریتم را برای تنظیم بیم آرایه در محیطهای آکوستیک و پرتداخل پیشنهاد کرده و دو سناریو را در نظر می گیریم ابتدا سناریویی را در نظر می گیریم که در آن زوایای تداخل معلوم باشد دراین صورت با استفاده از الگوریتم گرام – اشمیت، برداری از ضرایب را به گونه ای می یابیم که بربردار هدایت سیگنال در جهت تداخل عمود باشد در سناریوی بعدی فرض بر این است که زوایای تداخل مجهول باشند دراین مقاله ابتدا روشی را برای تخمین بردار هدایت برآیند تداخلها برپایه تئوری فیلترهای منطبق ارائه کرده سپس با استفاده از الگوریتم گرام – اشمیت برداری از ضرایب بیم فرمر را به گونه ای می یابیم که بربردار هدایت سیگنال در جهت تداخل عمود باشد.