سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

صادق جلالی – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقاتی کشاورزی و منابع طب

چکیده:

نوعی بیماری گل سبزیPhyllody) از تمامی مزارع زیر کشت کلزادر شهرستان های فریدن و سمیرم مشاهده و جمعآوری گردید. بارزترین علایم ظاهری بیماری شامل رشد جوانههای جان بی فراوان در روی ساقه های اصلی وکوتولگی شدید گیاه، رنگ پریدگی برگها، گل سبزی اجزاء گل و تبدیل تخمدان به جسمی کشیده و بزرگ مشاهدات میکروسکوپی مقاطع نازک تهیه شده از ساقه بوتههای آلوده و رنگآمیزی دیینز Diens’stain وجود اجسام آبی رنگ را در آوندهای آبکش نشان داد. عامل بیماری از طریق پیوند ساقه بوته ه ای آلوده به بوته های سیاهدانه پرورش یافته در گلخانه منتقل گردید و توسط زنجرک Neoaliturus (circulifer) haematoceps جمعآوری شده از مزارع کلزا قادر به انتقال بیماری بود میانگین آلودگی مزارع به این بیماری بین ۱۰/۷۵ درصد تعیین شد. تراکم متوسط جمعیت زنجرک ناقل ۱/۱۵ حشره در ه ر ۱۰ تور حشره گیری بود . بر اساس نتایج بدستآمده بیماری گل سبزی کلزا در استان اصفهان دارای ماهیت فیتوپلاسمایی بوده و در سال هایی که دمای هو ادر زمستان ملایم است به دلیل فعالیت بیشتر ناقل گسترش چشمگیری دارد