سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدهاشم مهارلویی – دانشکده فنی مهندسی شیراز)شهید باهنر
جمال غلامی – دانشکده فنی مهندسی شیراز)شهید باهنر
مهدی سهرابی –

چکیده:

در این مقاله ما قصد داریم به مطالعه آشوب در بیلییارد کلاسیکی وکوانتومی استادیوم بپردازیم. با استفاده از مفهوم شععا رعر ب بعه مقایاعه اشعکا ایجاد شده در بیلییارد آشوبی استادیوم در حالع کلاسعیکی و کوانتعومی معیپردازیم. در حال کلاسیکی مختصات نقاط بر ورد ذره با معرز بیلییعارد و در حال کوانتومی مختصات نقاط بر ورد منحنی صفرهای تابع موج بعا معرز بعرای محاسبه شعا رر ب به کار می روند. ابتدا مقدار ععددی محاسعبه شعده شععا رر ب را برای حالتهای مختلف در دو حال کلاسیک و کوانتومی را مورد بررسعی قرار می دهیم. و نشان می دهیم که پارامتر شعا رر ب پارامتر مناسبی برایبررسی آشوب در دوحال کلاسیک و کوانتومی اس و نتایج مشعابهی در دو حالع بدس می آید و به نظر می رسعد ارتبعا ی بعین نقعاط بر عورد ذره در حالع کلاسیکی و نقاط بر ورد منحنی صفرهای تابع موج با معرز در حالع کوانتعومی وجود دارد.