سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا کبریائی زاده – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور

چکیده:

سازند میلا معرف نهشته های کامبرین میانی- بالایی البرز و آذربایجان است. این سازند با ۵۸۵ متر ضخامت از نظر سنگ شناسی دارای ۵ عضو می باشد. سازند میلا دارای فسیل های متنوعی از بازوپایان، تریلوبیت ها، هیولیتیده ها و خارپوستان است کهدر این بین بازوپایان )بخصوص جنس بیلینگ سلا( از فونای شاخص و غالب آن می باشند. بازوپایان قسمت بالای سازند میلا )یعنی عضوهای ۳ ۴ و ۵( در دو برش دهملا )جنوب غرب شاهرود( و دروار )جنوب غرب دامغان( مورد مطالعه قرار گرفتند که منجر به شناسایی ۷ بازوپای جدید گردید. جنس بیلینگ سلا از بازوپایان شاخص عضو های ۳ و ۴ سازند میلا در دو برش دهملا و دروار است و معرف کامبرین پسین )فورونگین( می باشد. این جنس علاوه بر ایران، از چین، قزاقستان و لوراسیا نیز با همین سن گزارش شده است