سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهران قهرمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان غرب گروه تربیت بدنی
یوسف پرهوده – کارشناسی ارشد تربی بدنی و علو ورزشی
اصغر کیان زاده – کارشناسی ارشد تربی بدنی و علو ورزشی
مجتبی احمدی –

چکیده:

بیش تمرینی تجمع فشارهای تمرین یادیگرفشارهاس که به اف بلندمدت توانایی ورزشکارمی انجامدوممکن اس بانشانه های فیزیولوژی وروانی یابدون آنهاباشد. دراین حال زمان بازیابی شایدچندهاته تاچندماه باشد. معیاراصلی بیش تمرینی یازیاده رویکاهش درعملکردورزشکاراست وبه نشانه های ظاهری نبایدبسنده کردگاهی عملکردورزشکار کاهش می یابد ولی نشانه های بیش تمرینی دیده نمی شود یاخودبه آنهااشاره می کندولی اجرای اوکاهش نیافته است . البته جداکردن این دوحال درعمل ساده نیستولی دانستن آن بی فایدهنخواهدبود. مجموعه ای ازنشانه های ناخوش آیندبه ویژه خستگی طولانی مدت درآن دسته ازورزشکارانی که حجم وشدت تمریناتشان بیش ازحدجسمی وروانی شان باشد. این ورزشکاران دچاراف عملکردشده ونمی تواندبه رکوردهای دوماه خوددست یابند. تعریف دیگراینکه مجموعه عوامل استرس زای تمرینی یاغیرتمرینی اس که درکوتاه مدت موجب کتاهشظرفی عملکردبرای مدت چندهاته یاچندماه می گرددرابیش تمرینی می نامند. زمانی که هیپوتالاموس نتواننتدمیزان فشارواردبربدنورزشکارراکنترل کنددرعملکردسیستم عصبی هورمونی اختلال ایجادشده و سب تغییر دررفتار می گردد. دراین مطالعه مروری به – پیشینه تحقیق وبرخی ازنشانه های فیزیولوژی بیش تمرینی علل بروز بیش تمرینی درورزش انواع بیش تمرینی در ورزش ها و – – – تلاش برای چاقی زدایی توصیه هایی درخصوص پیشگیری اشاره می شود.