سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حدیث عباسی قادیکلایی – دانش اموخته کارشناسی ارشد شیلات
فاطمه رزاقیان قادیکلایی – دانش اموخته کارشناسی مهندسی شیمی صنایع غذایی

چکیده:

بیوسنسورها زیست حس گرها متشکل از سه جزء عنصر بیولوژیکی، اشکارساز و مبدل می باشند که با شناسایی انتخابی انالیتها با ایجاد یک پیام شیمیایی ، نوری و یا الکتریکی بر اساس اجزا بیولوژیک و اشکارسازهای فیزیکوشیمیایی عمل نموده و می توانند با بهره گیری از هوشمندی مواد بیولوژیک ترکیب یا ترکیباتی را شناسایی نموده و با آنها واکنش دهند لذا استفاده از بیوسنسورها به دلیل دقت وحساسیت روش و همچنین در مواردی به دلیل عدم نیاز به وسایل پیشرفته صرف زمان و هزینه زیاد به روشهایی چون جذب سطحی ریزپوشینه سازی ، محبوس سازی و … برای تشخیص انالیت ها در شناخت الودگی ها و تغییرات فیزیکوشیمایی PH و درجه حرارت و ترکیباتو زیستی مواد غذایی با بسته بندی های هوشمند را با توجه به ساختارهای اولیه انزیمی انتی ژنی و میکروبی، هورمونها و اسیدهای نوکلئیک خود براساس تحلی لو انالیز ترکیبی همراه با تبدیل تغییرات توسط مبدلها به پاسخهای الکتریکی کمی می توانند سموم توکسین باکتریایی برخی از پاتوژنها نظیر باکتریهای Salmonella.sp, Listeri.sp, Campylobacter.sp با استفاده از فیبرنوری پوشیده شده با پایه پلی اتیلن همراه با افزایش شدت عمل نور فلورسنت ویا از طریق واکنشهای ایمونولوژیکی در بارکد الودگی مواد غذایی را تشخیص دهند.