در پاسخ به نیاز اساسی هر سازمان، شناخت وضعیت سیستمهای فناوری اطلاعات آن سازمان و تصمیمگیری در رابطه با سطح مدیریت و کنترل آن سیستمها، لازم است. برای تصمیمگیری صحیح، این پرسش برای مدیریت مطرح میشود که تا چه حد باید پیش رفت و آیا هزینههای صورت گرفته با سود مورد انتظار، تراز خواهد شد یا نه. سازمان باید بداند در چه وضعیتی قرار دارد، در چه جاهایی بهبود لازم است و باید از چه ابزاری برای پایش این بهبود استفاده کند. چارچوب COBIT با فراهم کردن موارد زیر به این امور رسیدگی میکند:

مدلهای بلوغ برای انجام مطالعات تطبیقی و شناسایی موارد اصلاحی ضروری؛

اهداف و معیارهای فرایندهای فناوری اطلاعات، که نشان میدهند فرایندها چگونه اهداف فناوری اطلاعات و کسب و کار را برآورده میسازند؛

 اهداف فعالیت برای کارایی مؤثر فرایند.پ

منابع فناوری اطلاعات

در چارچوب COBIT پنج نوع منبع مختلف برای فناوری اطلاعات در نظر گرفته شده است

  • داده شامل اشیا در قالب شکل های عمومی مانند متن، گرافیک و صوت؛
  • سیستمهای نرمافزاری شامل رویههای دستی یا برنامهنویسی شده؛
  • تکنولوژی شامل سختافزار، سیستمعامل، میانافزار، شبکه، بانک اطلاعاتی، ابزارهای چندرسانهای و سایر موارد؛
  • تسهیلات شامل منابع محیطی شامل برق، ساختمان، آب و غیره؛
  • نیروی انسانی شامل کارکنان، مهارتها و برنامههای بهرهوری.