سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ساره رحمانیان – هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه پیام نور مرکز جهرم
محمدابراهیم سمیع – هیئت علمی دانشگاه جهرم

چکیده:

امروزه تنوع سیستمهای اطلاعاتی بسیارزیاد و مزایای آنها و بعضا همراه با مفاهیم و اهداف مشترک وتداخلی است همین تنوع و پراکندگی موجب پیچیدگی و عدم پایداری درتصمیمگیری های مدیران سازمان ها و برنامه ریزی های توسعه فناوری اطلاعات گردیده است عموما به منظور حل این پیچیدگی سیستم های اطلاعاتی در دو دسته کلی درارتباط خاص با حوزه عملیاتی و درارتباط عمومی با حوزه عملیاتی تعریف می شوند سیستمهای MIS و DSS ازجمله سیستمهای درارتباط عمومی با حوزه عملیاتی می باشند که هریک نقش تعیین کننده ای درسلسله مراتب سازمانی و فرایند تصمیم گیری مدیران دارد سیستم MIS اطلاعات مورد نیاز برای مدیریت یک سازمان را فراهم می آورد و سیستم DSS داده ها مدلها و ابزار تجزیه تحلیل داده ها را جهت کمک به تصمیم گیری درشرایط غیرروتین درسازمان ارایه مینماید دراین پژوهش پس از بحث درمورد فرایند تصمیم گیری مبتنی بر هر مفهوم ویژگیهای آن روابط و ارتباطات هرمفهوم برای فرایند تصمیمگیری توصیف شده است همچنین در پایان مدلها و حوزه های تاثیر گذاری به منظور مشخص نمودنوجوه تمایز این دو سیستم درتصمیم گیری های سازمانی ارایه گردیده است.