سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهرشاد مشرف جوادی – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مواد
سیدعلیرضا شهیدی – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مکانیک

چکیده:

با توجه به پیشرفت هر چه بیشتر مواد آمورف در صنایع و توجه روز افزون مجامع علمی به این مواد، بررسی علمی و مبانی بلور شناختی این مواد نیز اهمیت ویژه ای پیدا نموده است. در این موادامکان دارد که یک اتم با اتم همسایه خود دارای سیستم بلوری متفاوتی باشند بنابراین دانستنموقعیت یک اتم یا سایر مختصات اتمی از نظر اتم کناری دارای اهمیت م یگردد. در این مقاله با توجه به کارایی ریاضیات ماتریسی در بلورشناسی، به بررسی و محاسبه ماتریسی موقعیت های اتمی در سیستم ها بلوری پرداخته شده و برای تبدیل مستقیم موقعیت های اتمی و اندیس های صفحات و جهات بلوری از یک سیستم بلوری به سیستم دیگر، ماتریس ها تبدیل محاسبه شد هاند. روش حل و نمونه ای از کاربرد این ماتریس های تبدیل در مواد نانو و آمورف نیز ارائه شده است