سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

چکیده:

توزیع ژئو شیمیایی فلزات سنگین در رسوبات دریاچه بختگان مطالعه گردید تا تمرکز و گسترش ومنشاء احتمالی آنها مشخص شود.در این پژوهش از روهش های اماری مثل ضریب همبستگی،و انالیز های چند متغیره مانند تحلیل مولفه اصلیpcaکه وسیله نرم افزارspss17 انجاممیگیرد ،استفاده شده است . میآنگین فراوانی فلزات سنگین بدین گونه بود است Cr >Ni> V> Zn >Co> Cu> As> Pb> P> Mn> Ca> W> Sb> Ag> Cd .نتایج فاکتور غنی شدگی نشان داد که استفاده کردن از عنصر کبالت به عنوان زمینه ،میآنگین بالاتری از ضریب غنی شدگی را برای ارسنیک و نیکل در مقایسه با مقدار زمینه نشان میدهد.تحلیل مولفه اصلی نشان داد که ارسنیک و نیکل دارای منشاء یکسان و انسانزاد و عناصر مس،وانادیم،قلع ،سرب و مولیبدن داران منشاء زمین زاد هستند