سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جمال الدین کبوتری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه
علی دریانورد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه

چکیده:

بانکداری نیز به عنوان یک فعالیت اقتصادی به دنبال استفاده از روش های علمی جهت حداکثر نمودن پوشش خدماتیوکارایی وحداقل نمودن هزینه هاست. مطالعه ی حاضر به عنوان یک پژوهش کاربردی با استفاده از رویکرد تحلیلتصمیم گیری و بکارگیری AHP و تکنیک TOPSIS به ارایه چارچوب نوینی در مکان یابی بانک صادرات در شهر بوشهرپرداخته است. با توجه به هزینه های زیاد تاسیس شعبه جدید بانکی، هدف مطالعهی حاضر ارایه روشی برای انتخابمناسب ترین مکان به منظور افزایش کارایی و خدمات رسانی این بانکها میباشد. معیارهای تصمیم گیری براساسمطالعات مشابه سایر کشورها و نظرات خبرگان و مدیران شعب منتخب بانک صادرات استخراج و با تلفیق اطلاعات،جایگاههای مطلوب استقرار شناسایی گردید. در خاتمه مساله، با بهرهگیری از تکنیک های AHP و TOPSIS ، مناسبترین تقاط استقرار شعبه جدید بانکی جهت پوشش تقاضای محدودهی مورد مطالعه تعیین گردید.