سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

جمال الدین کبوتری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی،دانشگاه خلیج فارس
مهدی هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی،دانشگاه خلیج فارس
سعید شاکری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی،دانشگاه خلیج فارس

چکیده:

انتخاب مکان از عوامل مهم درفعالیت بنگاه های اقتصادی است علوم مبتنی برمکان نیز به دلیل این اهمیت به دنبال ارایه روشها و تکنیکهای بهینه تعیین وانتخاب مکان فعالیت بنگاه ها بوده و هستند بانکداری نیز به عنوان یک فعالیت اقتصادی به دنبال استفاده از روشهای علمی جهت حداکثر نمودن پوشش خدماتیو کارایی و حداقل نمودن هزینه هاست دستگاه های خودپرداز به عنوان یکی از کاربردهای فناوری الکترونیک بخشی از این هدف را درطی سالهای اخیر محقق ساخته است مطالعه حاضر به عنوان یک پژوهش کاربردی با استفاده ازرویکرد تحلیل تصمیم گیری و بکارگیری AHP و تکنیک TOPSIS به ارایه چارچوب نوینی درمکان یابی دستگاه های خودپرداز بانک صادرات درشهر بوشهر پرداخته است باتوجه به هزینه های زیادی استقرار دستگاه های خودپرداز هدف مطالعه حاضر ارایه روشی برا یانتخاب مناسب ترین مکان به منظور افزایش کارایی و خدمات رسانی این دستگاه ها می باشد.