سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پریسا روشنی رودسری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، ا
سیدحسن طباطبایی – استادیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
احمدرضا مختاری – استادیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده:

در بین الگوهای توزیع ژئوشیمیایی هم مانند الگوهای دیگر، خاصیت خود تشابهی و استقلال از مقیاس مشاهده می-شود. بنابراین امکان پیدایش الگوهای فرکتالی در آنها وجود دارد. از آنجا که وجود آنومالیهای ژئوشیمیایی باعثافزایش بعد فرکتالی متغیرهای ژئوشیمیایی میشود، بر این اساس میتوان وجود یا عدم وجود آنومالی را در یک منطقه شناسایی کرد. کانیسازی مس پورفیری کوهپنج واقع درکمان ولکانو پلوتونیکی ارومیه دختر در کمربند مسکرمان و در نزدیکی معدن مس سرچشمه ) ۰ کیلومتری جنوب شرقی آن( واقع شده است. دادههای ژئوشیمیایی شامل نمونههای سنگی به تعداد ۶۹ نمونه برداشت و برای ۴۹ عنصر مورد آنالیز واقع گردید. در اینجا با استفاده از روش تجزیه و تحلیل مولفه اصلیPCA( متغیرهای اصلی مشخص شدهاند. سپس با توجه به اختلاف بعد فرکتال دو جامعه زمینه و آنومالی از یکدیگر جدا شده و مناطق آنومالی آشکار میگردد