سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهدی قاسمی – کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تهران – کارشناس سازمان مسکن و
سمیرا کیوانی دلویی – دانشجوی مهندسی مدیریت پروژه دانشگاه پیام نور مشهد
سیما احمدیان کلانی – دانشجوی مهندسی مدیریت پروژه دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده:

بر مبنای تقاضای روز افزون آحاد ملت دولت محترم راهکار اجاره بلند مدت زمین های دولتی در چارچوب حق بهره برداری از آنها را به منظورکاهش قیمت واحدهای مسکونی و حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده ی مسکونی را پیشنهاد نمود .در این راستا پروژه ی عظیم مسکن مهر در شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر در سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز کرد. استفاده از روش های کارآمد در طرح و اجرای پروژه ها ضمن صرفه جویی اقتصادی روندسازندگی در کشور را تسریع می نماید. مطالعات وتجربیات نشان می دهد که انتخاب مناسب ترین روش اجرای پروژه موجب کاهش هزینه های پروژه و مدت زمان اجرای آن می شود. به نظر می رسد که می توانیم از مهندسی ارزش به عنوان این تکنیک مدیریتی در بررسی و تحلیل تمام فعالیتهای این طرح از زمان تشکیل تفکر اولیه تامرحله طراحی، اجرا و سپس بهره برداری استفاده کنیم. این تکنیک به عنوان یکی از کارآمد ترین و مهمترین روشهای اقتصادی در عرصه فعالیتهای مهندسی شناخته شده است. انجام مطالعات برنامه ریزی ارزش در فاز امکان سنجی و مهندسی ارزش قبل از برگزاری مناقصه در پروژه های بزرگ مسکن الزامی است و منافع آن عاید کارفرما خواهد شد.با توجه به اهمیت اسناد مناقصه در پروژه های مسکن مدیریت ارزش این اسناد قبل از مناقصه می تواند دستاوردهای بزرگی را در جهت عقد یک قرارداد منصفانه و تسریع اجرا به دست دهد.منافع مطالعه ایکه پس از مناقصه در مورد الزامات کارفرمایی انجام می شود بین کارفرما و پیمانکار تقسیم می شود .در طول اجرا نیز پیمانکار می تواند مطالعات داخلی ارزش را انجام دهد.بدیهی است که تمامی منافع این مطالعات به پیمانکار تعلق خواهد گرفت .در سال های اخیر مطالعات پیوسته ی ارزش نیز در طرح های بزرگ به کار گرفته شده است