سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مصطفی کاظمی – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مدیریت، مشهد، ایران
عطیه فلفلانی – دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مدیریت، مشهد، ایران
هادی اردشیربهرستاقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، گروه مدیریت، تهران، ایران
مرضیه غلامی – دانشگاه فردوسی مشهد،گروه مدیریت، مشهد ، ایران

چکیده:

با پیشرفت علم و تکنولوژی, اهمیت تعیین کارایی ا ز جمله دغدغه های مهم مدیران و سرمایه گذاران و از اقدامات ضروری به منظور مقایسه رقابت پذیری در عرصه های داخلی و خارجی یک کشور است. روند روزافزون رقابت, بهبود کیفیت و کاهش هزینه را به عنوان شرط بقا در بازار معرفی نمودهاست. از سوی دیگر آنچه موجب این مهم میشود و آن را سهولت میبخشد افزایش کارایی و بهره وری است. برای سنجش کارایی روشهای متعددی وجود دارد؛ در میان آنها, روش تحلیل پوششی داده ها از مهمترین روشهایی است که به دلیل استفاده از متون ریاضی, اجتناب از شیوه های ذهنی و سلیقه ای و داشتن صحت بالا در نتیجه گیری, در دهه های اخیر جایگاه علمی ویژهای داشتهاست؛ بنابراین واحدهای تصمیم گیری از این روش جهت ارزیابی کارایی به صورت گسترده استفاده میکنند. در این مقاله تلاش بر این است که با استفاده از دادههای سه سال ۸۸ و ۸۹ و ۹۰ کارایی خطوط سه گانه قالب گیری شرکت فولادین ذوب آمل (که از این پس فذا نامیده خواهد شد) بررسی مقایسهای شود. ورودی های مورد بررسی در این مطالعه شامل هزینه برق مصرفی هر خط، هزینه مواد اولیه، هزینه دستمزد نیروی انسانی، هزینه تعمیرات و قابلیت اطمینان خط است و خروجی نیز تعداد قطعه سالم در نظر گرفته شده است.