سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

الهام غلامی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، گروه اقتصاد
مریم خوشنویس – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، گروه اقتصاد
جواد نوبخت سیاهرودکلایی – کارشناس ارشد اقتصاد توسعه و برنامه ریزی

چکیده:

در این مقاله بررسی اثر تغییر درآمدهای مالیاتی ناشی از شوک های کلان اقتصادی بر توزیع درآمد از طریق مدل ترکیبی کلان- خرد مد نظر قرار گرفته است. بدین نحو که، در ابتدا یک الگوی (VAR)5 متغیره (درآمدهای مالیاتی، بیکاری، تورم، مخارج دولت و GDP) با داده های سال های (۹۰-۱۳۶۵) برآورد و روند درآمدهای مالیاتی و متغیرهای دیگر در اثر اعمال تغییرات قیمتی برای یک دوره ۱۰ ساله پیش بینی می شود. سپس درآمد خانوارها در قالب الگویی خرد در دو حالت بدون و با تغییر متغیرهای رابط برای یک دوره ۱۰ ساله پیش بینی می شود. در نهایت شاخص ضریب جینی بر اساس درآمدهای پیش بینی شده در دو حالت مذکور محاسبه می شود. مقایسه ضرایب به دست آمده در دو حالت نشان می دهد، افزایش درآمدهای مالیاتی در کوتاه مدت نابرابری توزیع درآمد را کاهش می دهد، در حالیکه در بلند مدت منجر به افزایش نابرابری در مناطق شهری می شود.