سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر محمدزاده – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل –استانداری اردبیل

چکیده:

تسهیلات گسترده فناوری اطلاعات و ارتباطات به دو شیوه جایگزینی سفر و تکمیلکننده آن درسیستمهای حمل و نقل شهری ایفای نقش می کنند دراین تحقیق بادرنظرگرفتن متغیرها و عوامل تاثیرگذار در انتخاب یکی از دو روش انجام سفرتوسط فرد درشبکه یا بکارگیری این فناوری، مدل سازی با معیار مطلوبیت به روش لوجیت صورت گرفت هرچند میزان دقیا سفرهای جایگزینشده توسط فناوری اطلاعات و ارتباطات قابل دستیابی نبوده سنجش میزان رویکرد و تمایل به زمینه های موجود و قابل گسترش فناوری اطلاعات به منظور برنامهریزی برای آینده بخصوص با اهداف کاهش تراکم ترافیک، کاهش آلودگی هوا وکاهش مصرف سوخت کاربرد مدل را نشان خواهد دادد مطالعه حاضردربین جامعه آماری کارکنان ادارات شهر اردبیل که بیشک کاهش سفرهای کاری اولین هدف سیاستگذاریها و برنامهریزیهای دولت در آینده خواهد بود صورت گرفته،نتایج آن ارایه میگردد