سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی هاشمی – دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خیلج فارس بوشهر
سیدعباس موسوی –
رضا مغدانی –

چکیده:

دولتها اکنون به اهمیت مدیریت دانش در سیاستگذارى و خدمات رسانى به مردم واقف شده و در برخى از بخش هاى دولتى مدیریت دانش در دستور کار دولت قرار گرفته است. البته این مسأله برخلاف ظاهر آن، چندان هم آسان نیست. فواید حاصل ازمدیریت دانش به صورت آماده تحویل دولت نشده و چالشها نیز بدون جرح و تعدیل پاسخ داده نخواهد شد. دراین پژوهش ابتدا برحسب نظر متخصصین و مرور ادبیات نظری موانع اصلی پیادهسازی مدیریت دانش در سازمانهای دولتی شناسایی شده و درادامه با استفاده از مدل ساختار تفسیری روابط بین این عوامل در سازمانهای دولتی استان بوشهر مشخص میگردد. نتایج حاصلاز این پژوهش نشان میدهد که بازنشستگی کارکنان بیشترین تاثیر را بر سایر عوامل دارد. مدل ارائه شده در این پژوهش میتواند برای پیشبرد سیاستگذاری در زمینه مدیریت دانش برای سازمانهای دولتی سودمند باشد.