سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پیمان قبادی – کارشناس ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی

چکیده:

دربحث عملیات سمپاشی مزارع دو موضوع اساسی شامل کارایی عملیات سمپاشی و کاهش آلودگیهای زیست محیطی دارای اهمیت بالایی می باشد دراین تحقیق فاکتورها و عوامل موثردرارتباط با این دو موضوع تعیین ومورد بررسی قرارگرفته است ازمایشهای انجام شده درمجموع شامل دو مرحله و برروی نازلهای مختلف انجام شده است درمرحله اول با اسفتاده ازدستگاه الگوسنج میزان همپوشانی برای هرنازل درارتفاع ها و فشارهای مختلف بررسی شد با تعیین میزان همپوشانی برای هرتیمار و با توجه به بیشتیرن میزان یکنواختی بهترین ارتفاع و فشارپاشش برایهرنازل تعیین گردید درمرحله دوم نازلهای مربوطه با توجه به بهترین فشار و ارتفاع بدست آمده تنظیم شده و درسه سرعت مختلف عملیات پاشش انجام گردید ازمایشها درقالب طرح کامل تصادفی انجام گردید برای هرازمایش نه عدد کاغذ حساس به آب و درسه ردیف استفاده شد کاغذها اسکن شده و با استفاده ازیک برنامه مدون شده توسط محقق مورد پردازش و تحلیل قرارگرفت درپایان برای استفاده ازهرنازل درعملیات سمپاشی مقدار بهینه فاکتورهای کاری شامل ارتفاع و فشارپاشش سرعت سمپاش و میزان بادبردگی درسرعتهای متداول تعیین گردید.