سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید درویشی – دانشجوی کارشناسی مهندسی بهرهبرداری نفت، دانشگاه حکیم سبزواری، دانش
محسن عامری سیاهوئی – دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی-صنایع گاز، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشک
احتشام رنجبر – دانشجوی کارشناسی مهندسی بهرهبرداری نفت، دانشگاه حکیم سبزواری، دانش
حسین گل اندام – دانشجوی کارشناسی مهندسی بهرهبرداری نفت، دانشگاه حکیم سبزواری، دانش

چکیده:

از جمله راهکارهای مدیریت پسابهای نفتی، انجام عملیات تصفیه بر روی پسابها میباشد. اساساا عملیاات تصافیه پسابهای نفتی برای دستیابی به اهدافی از قبیل حذف مواد آلی محلول و نامحلول، حذف مواد جامد معلق، حذف گازهاای محلول و …. انجام میشود. در انتخاب روش تصفیه فاکتورهای متعددی مانند میزان راندمان و کیفیت تصفیه دلخواه، هزینه مربوط به عملیات تصفیه و … بایستی مد نظر قرار گیرد. برخی از روشهایی که در تصفیه خانهها به منظور تصافیه پسااب – های نفتی که دارای راندمان خوبی در حذف ذرات خطرناک از پسابها میباشاند، شاامل فنااوری جداکنناده باا صافحات موجدار، هیدروسیکلونها، تصفیه بیولوژیکی و فناوری جدید MPPE میباشد. هار کادام از ایان فنااوری هاا دارای مزایا و راندمان نسبتا بالایی میباشند. بهعنوان مثال فناوری MPPE دارای قابلیتهاایی مانناد کنتارل از راه دور، مصارف انارژی پایین و بازیابی۱۰۰ % آب از جریان پساب میباشد، بنابراین اینگونه فناوریها میتوانند بهعنوان روشهایی باا کاارایی باالا در تصفیه پسابها و فاضلابهای صنعتی و آب مورد استفاده قرار گیرند. با توجه به اینکه در صنایع نفت و گاز پسااب هاای زیادی تولید میشوند، لذا بهکارگیری فناوریهای نوینی در تصفیه پسابهای نفتی به منظور استفاده مجدد از آنهاا اماری بسیار ضروری محسوب میشود. در این پژوهش سعی بر آن شده است که با توضیح راهکارها و فناوریهاای ماورد اساتفاده در فرایند تصفیه پسابهای نفتی و با هدف حذف ترکیبات سمی و خطرناک موجود در پسابهاا، راهای در جهات کااهش آلودگیهای زیستمحیطی ناشی از این پسابها اتخاذ گردد.