سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم عبدالهیان – کارشناسان ارشد مهندسی صنایع
زینب عبدالهیان –
واحد عبدالهیان – کارشناسی ارشد مهندسی عمران

چکیده:

نقش و اهمیت مهندسی صنایع درصنعت فضاهای مدیریتی و سازمانهای امروزی این نیاز را می طلبد که اولویت بندی مهارتهای موردنیاز فارغ التحصیلان مهندسی صنایع برای ورود به بازار کار مورد توجه قرارگیرد از این رو درپژوهش حاضر به اولویت بندی مهارتهای پرداخته شده که مورد نیاز فارغ التحصیلان مهندسی صنایع برای ورود به بازار کار است این مهارتها شامل ویژگیهای فردی مهارتهای اعتماد به نفس هوش هیجانی انطباق پذیری تمایل به یادگیری بازتاب مهارتهای کلیدی محاسبه ارتباطات نوشتاری و زبانی گوش دادن تجزیه و تحلیل بحرانی خود مدیریتی ومهارتهای فنی و فرایندی فهم کاربردی موضوع سواد رایانه ای بازاریابی آشنایی با قوانین و مقررات تحمل ابهام نفوذ کارگروهی مذاکره است این پزوهش توصیفی پیمایشی و ازنظر هدف کاربردی است به منظور اولویت بندی پرسشنامه ای محقق ساخته با نظر خبرگان تهیه و تدوین شد از انجا که پرسشها ازنوع مقایسات زوجی بود با محاسبه نرخ سازگاری پایایی آن تایید و روایی پرسشنامه توسط این خبرگان تایید شد برای انجام اولویت بندی معیارها ازروش فرایند تحلیل شبکه ANP کمک گرفته شده است.