سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه جهانی شکیب – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران
سیده آل محمد –

چکیده:

ارزیابی تناسب ساختار شهری بر اساس فاکتورهای زیست محیطی زمین، در واقع فرآیند تعیین میزان تناسب زمین به کاربری اختصاص داده شده است. این فرآیند ملاحظات ژئومورفولوژی، خطرات و مهندسی زمین شناسی و دیگر فاکتورهایی که پایه مدیریت و برنامه ریزی شهری است را در برمی گیرد. در این تحقیق به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی، تحلیل های رستری و تکنیکهای تحلیل مکانی زمین ، چهار گروه پارامتر اصلی که در مجموع شامل نه زیرفاکتور زیست محیطی است؛ برای ارزیابی سطح تناسب زمین انتخاب شده است. همچنین از روش دسته بندی K-means و روش شبکه عصبی back-propagation(BP) به خاطر سرعت محاسبه و ظرفیت تطبیقی منحصر به فرد و خودسازماندهی بکار گرفته شد. و به طور همزمان ارزیابی نتایج بر اساس هر دو نوع دسته بندی تحلیل و مقایسه شده است. که بر اساس یافته های تحقیق مشخص شد، ارزیابی تناسب ساختار زمین بر اساس دسته بندی K-means و روش شبکه عصبی BP منطبق با سطح تناسب توزیع و مقیاس ساختار زمین بود. همچنین نتایج ارزیابی به هر دو روش با سطوح تناسب مهندسی زمین شناسی و هیدرولوژی سازگار بود. و در نهایت چهار سایت ساختاری معرفی شد: زمین های برای ساختمان های بلند و بسیار بلند، زمین هایی برای ساختمان های با ارتفاع متوسط، زمین هایی برای ساختمان هایی با ارتفاع کم و زمین های بدون ساختمان سازی.