سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهشید کامکاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی راه و ترابری، دانشگاه صنعتی شریف
حبیب ا… نصیری – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

حرکت گردش به چپ مولفه ای بحرانی در ایمنی و کارایی موثر عملکرد تقاطعهای چراغ دار است. فاز مناسب برای گردش به چپ باعث کاهش در تاخیر و نرخ تصادفات میشود. بررسی منابع موجود نشان می دهد که معیارهای متفاوتی برای نصب فاز محافظت شده ی گردش به چپ پیشنهادشده است، ولی اتفاق نظر در مورد یک معیار خاص وجود ندارد. در کل این ضوابط در چهار گروه طبقهبندی میشوند که عبارتند از: حجم ترافیک، خصوصیات عملکردی ترافیک، طرح هندسی و تصادفات. با توجه به میزان بالای تصادفات گردش به چپ در تقاطع های چراغ دار در ایران، تعیین ضابطه ای برای مشخص نمودن اینکه در چه شرایطی نصب فاز محافظت شدهی گردش به چپ توجیه دارد از ضرورت ویژهای برخوردار است. در این تحقیق با آمارگیری ویدئویی از دو تقاطع فردوس سازمان برنامه – و زنجان سیادت در شهر تهران، ضابطهی نصب فاز – گردش به چپ محافظت شده بر اساس سرفاصله ی زمانی بحرانی بکار گرفته شد. نتایج نشان می دهد که ظرفیت بحرانی ترافیک چپگرد در تقاطع فردوس سازمان برنامه و تقاطع زنجان سیادت ، به ترتیب برابر با ۰۴۵ و ۵۶۰ وسیله نقلیه بر ساعت میباشد. از این نتایج ممکن است در – – تقاطع هائی که خصوصیات ترافیکی مشابه با تقاطع های بررسی شده دارند برای توجیه فاز محافظت شده گردش به چپ استفاده نمود.