سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی اسحق بیگی – گروه ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
شاهین بشارتی – دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

در کشور ایران مصرف سموم کشاورزی ضد آفات گیاهی از پنجاه و چند سال پیش آغاز شده و مصرف بی رویه آن آثار زیانباری بر جای گذاشته است. انتخاب نوع سمپاش و مناسب ترین روش سمپاشی از عوامل مهم مصرف صحیح سم می باشد. تحقیق حاضر در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با فاکتور نوع سمپاش در سه سطح با پنج تکرار بمدت یک سال در مزارع کشاورزی دانشگاه شهرکرد انجام شد. سه نوع سمپاش که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت، شامل پیاله ای چرخان (شرکت کشت پوش مدلKP6000-N2)، دیسکی پرسرعت چرخان مدل SKN3000 شرکت سبزکوش نگین) و نازل بادبزنی تی جت۱۱۰۰۴ در سمپاشهای بوم دار پشت تراکتوری (Spraying systems Co.) بود. کلیه سمپاش ها عملکرد مطلوبی در آزمون پنوماتیک، آزمون هیدرولیک، آزمون ضربه به مخزن، آزمون واشرها و آزمون شیمیایی شیلنگ مطابق استاندارد ملی ایران داشتند. تجزیه واریانس نشان داد که استفاده از سم ۲-۴-D در سمپاش های مختلف، در سطح ۵% اثر معنی داری بر وزن خشک علف های هرز داشت. بیشترین مقدار وزن خشک علف های هرز مربوط به تیمار بدون سمپاشی بود که با سایر سمپاش ها اختلاف معنی داری نداشت. تعداد علف های هرز در کرتهای تیمار میکرونر پیاله ای کمتر بود اما با سایر سمپاش ها اختلاف معنی داری نداشت