سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوالحسن موسویان – کارشناس حمل و نقل اداره کل حمل و نقل و پایانه های مازندران

چکیده:

حمل و نقل از آن دست نیازهای جوامع انسانی بوده که به دلیل اهمیت و نقش آن، آدمی را به استفاده از جدیدترینفناوری ها از جمله بکارگیری سامانه های اطلاعاتی و فناوری ارتباطات واداشته است. با گسترش روزافزون سامانه هایاطلاعاتی و فناوری ارتباطات و بکارگیری گسترده آن در جامعه، مفاهیم و ابعاد راهبردی خدمات صنعت حمل و نقل نیزدستخوش دگرگون گشته که با پیدایش مفهوم نوین ناوبری هوشمند، تجلی یافته است. سامانه های اطلاعاتی و فناوریارتباطات، مجموعه ای از فناوری هاست که روش، ساختار، طراحی و مدیریت سامانه های حمل و نقل را تغییر می دهد.بکارگیری سامانه های اطلاعاتی و فناوری ارتباطات در ناوبری هوشمند حمل و نقل به عنوان راهکاری کارآمد برای بهبودکارایی سامانه های حمل و نقل به شمار میرود. استفاده از سامانه های اطلاعاتی و فناوری ارتباطات و به همراه برنامهریزی و مسیر یابی دقیق، موجب دگرگونی الگوهای سفر خواهد گردید. مهمترین دستاورد بکارگیری سامانه هایاطلاعاتی و فناوری ارتباطات در ناوبری هوشمند حمل و نقل، بهبود سامانه حمل و نقل و کاهش ترافیک و تصادفاتاست.