سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جواد رضائیان –
مسعود برغندان –
احمد جعفرزاده افشاری –
مرتضی رستمی –

چکیده:

یکی از مسائلی که این روزها به علت افزایش هزینهها و کمبود منابع باید موردتوجه باغداران قرار گیرد، تصمیم گیری در مورد انتخاب بهترین محصول برای کاشت میباشد و از آنجایی که در این تصمیمگیری عوامل مختلفیهمچون درآمد، نیروی انسانی موردنیاز، آب موردنیاز و غیره دخیل هستند بنابراین نمیتوان به سادگی تصمیمگیری کرد. بدین منظور در این تحقیق به استفاده از رویکرد ترکیبیANP – PROMETHEE برای تصمیمگیری دقیق و علمی برای انتخاب بهترین محصول از بین چهار محصول پرتقال تامسون، پرتقال خونی، نارنگی انشو و نارنگی پیشرس که جزء دسته مرکبات هستند پرداخته میشود. نتایج حاصله نشان میدهد که پرتقال تامسون با = ∅۰٫۲۳ بهترین محصول از بین چهار محصول مورد مقایسه میباشد و سه محصول نارنگی پیشرس، نارنگی انشو و پرتقال خونی به ترتیب دارای رتبههای دوم تا چهارم هستند.