سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صمد نظرزاده اوغاز – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
سیدمجتبی نوری حسینی –
زهرا اکبری اوغاز – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مشهد
امین نظرزاده اوغاز – کارشناس برق کنترل

چکیده:

بررسی وضعیت خاکهای کشاورزی یکی ازمهمترین دغدغه های بخش کشاورزی و کشاورزان است ازمهمترین ویژگیهای خاک میزان نیتروژن آن است درروش مرسوم با روش آزمایشگاهی خاک میتوان نسبت به وضعیت میزان نیتروژن اظهار نظر نمود که طبیعتا دراین روش هزینه های آزمایشات خاک به هزینه های تولید محصول اضافه خواهد شد کهازطرف دیگر بررسی وضعیت نیتروژن از ویژگیهای مهم خاکهای کشاورزی درافزایش تولید می باشددرکنار طرح پایش خاکهای کشاورزی خراسان رضوی که توسط بخش خاک وآب مرکز تحقیقات درحال انجام است بکارگیری روش پردازش تصویر Image Processing جهت شناخت نیتروژن خاک مورد بررسی قرارگرفت این تحقیق با استفاده ازمیزان درصد نیتروژن نمونه های تهیه شده درطرح پایش با آنالیز رنگ تصاویر اسکن شده رنگی نمونه ها و بررسی همبستگی آنالیز رنگ نمونه ها با میزان نیتروژن مورد بررسی و با ضریب همبستگی بیش از ۷۴درصد مورد تایید قرارگرفته است و نشان میدهد که میتوان با استفاده ازروش پردازش تصویر درمورد میزان نیتروژن خاک اظهار نظر نمود.