سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد نظافت نمینی – پژوهشگاه نیرو ایران
محمداحسان مسیبیان – پژوهشگاه نیرو ایران

چکیده:

بطور کلی داشتن اطلاعات دقیق از پارامترهای امپدانسی وادمیتانسی خطوط انتقال می تواند به بهبود دقت جهت مدلسازی در تحلیل های استاتیک و شبه استاتیک کمک نماید. یک روش دقیق برای تعیین پارامترهای خطوطانتقال، استفاده از روابط کیرشهف است که با توجه به اندازه گیری های ولتاژ و جریان در ابتدا و انتهای خطوط انجام می پذیرد. با توجه به اینکه پارامترهای ولتاژ و جریان خطوط متغیر می باشند و علاوه بر آن هر دو کمیت فازور بوده و علاوه بر دامنه، زاویه فاز آنها نیز مهم است، بنابراین لازم است که هم دامنه و هم زاویه فاز انداز هگیری شود. با پیدایش واحد های اندازه گیری فازوری PMU امکان این انداز هگیری ایجاد شد. در خطوطی که بطور کامل جابجایی ۲ صورت میگیرد، پارامترهای توالی مثبت خطوط مانند امپدانس توالی مثبت تنها توسط ولتاژها و جریانهای توالی مثبت خطوط محاسبه م یشوند. این در حالی است که در خطوطی که عمل جابجایی صورت نمیگیرد و یا کاملاً جابجا شده نیستند این پارامترها را نمی توان تعریف نمود و بنابراین لازم است ماتری سهای امپدانس و ادمیتانس خط بطور کامل محاسبه گردد. در این مقاله یک روش دقیق برای تعیین پارامترهای خطوط انتقال بدون جابجایی فاز با استفاده از اندازه گیری ولتاژ و جریان خطوط توسط واحد اندازه گیری فازوری ارائه می گردد، بدین منظور از اطلاعات فازوری ولتاژ و جریان ابتدا و انتهای خط انتقال، حاصل از اندازه گیری چندتایی این پارامترها استفاده شده و سپس بر مبنای روش نیوتن- رافسون برای انتخاب بهترین تخمین، پارامترهای خط انتقال تعیین می گردند. در انتها نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از پارامترهای محاسبه شدهتوسط نرم افزارEMTP که ثوابت خطوط انتقال را در اختیار می گذارد، مقایسه می گردند.