سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

شیما سادات لاجوردی – مدیر QHSE شرکت توسعه صنایع تاسیساتی ایران
ایرج محمدفام – عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت حرفهای، دانشکده بهداشت، دانشگاه عل

چکیده:

در فرآیندهای شیمیایی چندین لایه حفاظتی مورد استفاده قرار می گیرد و در روش LOPA، تعداد و مقاومت این لایه ها مورد آنالیز قرار می گیرد. LOPA می تواند به عنوان یک شکل ساده شده از ارزیابی کمی ریسک در نظر گرفته شود. این روش را می توان پس از مطالعه مخاطرات و راهبری عملیات (HAZOP) و قبل از ارزیابی کمی ریسک (QRA) مورد استفاده قرار داد. یکی از تفاوت های میان LOPA و دیگر ابزارها این است که LOPA لایه های حفاظتی مختلف را به طور جداگانه آنالیز می کند. LOPA ابزاری برای تعیین سطح یکپارچگی ایمنی (SIL) یک لایه حفاظتی بوده و لایه ها را به طور جداگانه از طریق در نظر گرفتن میزان کاهش ریسک آنها، مورد ارزیابی قرار می دهد. در این مقاله، یک روش LOPA ترجیحی شرح داده شده است. این روش ترجیحی همچنین در یک مطالعه موردی براساس سیستم های مطرح شده از سوی مهندسی و تکنولوژی اکر (Aker) و اکر سابسی (Aker Subsea) بکار گرفته شده است. یک موضوع مهم در طول مطالعه این بود که کدام لایه های حفاظتی، مستقل بوده و کدامیک مستقل نیستند. این مسئله مستلزم درک مفاهیم قابلیت اطمینان پایه و همین طور درک کامل فرآیند و سیستم می-باشد.