سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی هاشمی گهرویی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان
مرتضی صادقی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آمار

چکیده:

بررسی زمین شیمیایی رسوبات آبراهه ای بعنوان یکی از کارآمدترین روشهای پی جویی در اکثر پروژه های مهم اکتشافی بکار گرفته میشود برهمین اساس و در راستای شناسایی مناطق پرپتانسیل منطقه مراوه تپه استانگلستان مطالعه زمین شیمیایی رسوبات آبراهه ای به انجام رسید به این منظور پس از جمع آوری اطلاعات لازم اقدام به طراحی شبکه نمونه برداری گردید و تعداد ۱۰۸ نمونه رسوب ابراهه ای از جزء ۸۰- مش ۱۷۷ – میکرون برداشت شد . نمونه ها پس از آماده سازی توسط فلئورسانس اشعه ایکس مورد تجزیه شیمیایی ۲۰ عنصره قرارگرفتند پردازشهای اماری تک متغیره و چند متغیره ضرائب همبستگی آنالیز خوشه ای و آنالیز فاکتوری روی داده ها انجام شد. شناخت الگوی پراکندگی و توزیع عناصر در محیطهای مختلف کمک بسیار خوبی برای جداسازی ناهنجاریهای حقیقی از ناهنجاری های کاذب می باشد.