سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شادمان ویسی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری وزهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
سعید برومندی نسب – استاد گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
هادی معاضد – دانشیار گروه عمران محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز
فرامرز جودی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

ایران از لحاظ اقلیمی جزو مناطق خشک و نیمه خشک جهان به حساب میآید که استفاده از مدلهای تجربی به منظور برآورد رواناب سالانه در حوضههای آبریز مناطق خشک و نیمه خشک که عمدتاً فاقد ا یستگاه ها ی آب سنج ی میباشد از دبر باز در مطالعات هیدرولوژی مورد توصیه قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق بکار بستن مدلها ی تجربی متعدد و انتخاب روش مناسب جهت برآورد رواناب سالانه رودخانههاوآبراهههادر یک حوضه آبریز منتخب واقع در منطقهای با اقلیم خشک ونیمهخشک (حوضه آبریز رودخانه اعلاء از زیر حوضههای الله واقع در استان خوزستان ) میباشد و رابطه لیسی در مقایسه با سایر روابط مناسبتر تشخیص داده شد