سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پریسا روشنی رودسری – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن
احمدرضا مختاری – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدحسن طباطبایی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
نادر فتحیان – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

کانی سازی مس پروفیری کوه پنج واقع درکمان ولکانوپلوتونیکی ارومیه دختر درکمربند مس کرکان و درنزدیکی معدن مس سرچشمه ۲۰کیلومتری جنوب شرقی آن واقع شده است داده های ژئوشیمیایی برداشت شده از این منطقه شامل ۶۱۲ نمونه های سنگی و انالیز ۴۳ عنصری می باشد دراین پژوهش داده های خام با استفاده ازتبدیل BOX-COX نرمال شدند تجزیه و تحلیل اکتشافی EDA ازجمله تکنیکهای اماری تک متغیره Medin+2MAD], [Median+2Std], [Median+3Std]) و تکنیک آماری چندمتغیره تحلیل مولفه اصلی PCA برروی داده های ژئوشیمیایی کانسارمس کوه پنج انجام شده و مناطق امیدبخش مشخص و با یکدیگر مقایسه شدهاند. باتوجه به نتایج بدست آمده درتکنیکهای تک متغیره روش ناپارامتری آماری MAD محدوده آنومالی را بهتر نشان میدهد همچنین درروش PCAفاکتور ۳ به عنوان فاکتور کانی سازی معرفی میگردد.