سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدعبدالله حیدریه – دکتری مدیریت صنعتی گرایش تولید
محسن سنگونی – دانشگاه آزاد سمنان

چکیده:

دراین برهه از زمان که دنیای رقابتی نیاز به برترین ها جهت باقی ماندن درشرایط رقابتی دارد متدولوژی شش سیگما به عنوان روشی سیستماتیک جهت بکارگیری منسجم از ابزارهای مختلف کیفی وبا اهداف توام کاهش هزینه افزایش کیفیت رشد سود و افزایش سهم بازارمطرح گردید تا به امروز چنددهه از معرفی این تکنیک درجهان می گذرد و کشور ما نیز با تاخیری نسبتا چشمگیر آغاز به درک و پیاده سازی این ابزارنموده است ازطرفی با توجه به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای خصوصی سازی صنایع بسیاری از شرکت هابه منظور کسب مزیت رقابتی در صنعت مربوطه مبادرت به کارگیری تکنیکهای نوین کیفی از جمله شش سیگما نموده اند لذا این مقاله با استفاده از مدل استراتژیکی SWOT به سازمانها کمک می کند تا با شناخت نقاط قوت و ضعف فرصت ها و تهدیدات مرتبط با استراتژی شش سیگما درپیاده سازی هرچه بهتر این تکنیک درراستای رقابت پذیری تلاش نمایند.