سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جعفر راهنماراد – دانشیار گروه تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
رضوان یعقوبی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی

چکیده:

با بکارگیری یک سیستم امتیاز بندی می توان مشخصه های توده ی سنگی را ارزیابی سنجش و دسته بندی کرداز نتایج چنین گروه بندی هایی امکان براورد ماهیت ذاتی سنگ و چگونگی رفتار مهندسی آن در شرایطمختلف فراهم می شود دراین تحقیق با استفاده از روش امتیاز بندی پیوسته تغییرات آرکیودی RQD مقاومت تراکمی تک محوری UCS و شاخص بارنقطه ای PLS و امتیاز پله ای آنها به ترتیب برروی نمودارهایی با مقیاس نرمال و تغییرات و شرایط آب زیرزمینی روی نمودارهای نیمه لگاریتمی ترسیم شد سپس با تعین معادله ی بهترین خط قابل برازش برمقادیر پله ای تغییرات هرکدام از پارامترهای مذکور و جایگذاری آنها درمعادله ی اولیه ی آر ام آر RMR متیاز نهایی به دست آمد.