سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فرهاد کلاهان – مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی مکانیک
هانیه فرحمند – م شهد، موسسه آموزش عالی سجاد، دانشکده مهندسی صنایع
زهرا یوسفی – م شهد، موسسه آموزش عالی سجاد، دانشکده مهندسی صنایع

چکیده:

فرآیندهای ماشینکاری از جمله پرکاربردترین روشهای شکل دهی میباشند.دو مشخصه مهم در تعیین کیفیت قطعات تولیدی و هزینههای ماشینکاری، صافی سطح قطعات و نرخ برداشت ماده است. در این تحقیق با استفاده ازروش آنالیز تناسب خاکستری، بهترین ترکیب از پارامترهای برشی (سرعت برشی، نرخ پیشروی و عمق برادهبرداری) بمنظور کسب سطوح مطلوبی از صافی سطح و نرخ برادهبرداری در روتراشی فولاد ST50.2 تعیین شدهاند. بدست آمدهاند. سپس ،L دادههای تجربی براساس ماتریس طرح تاگوچی ۱۶ صافی سطح و نرخ برادهبرداری برای هر مجموعه آزمایش اندازهگیری شدهاند.این مشخصهها با توجه به دو معیار هر جه بیشتر، بهتر و هرچه کمتر، بهتر نرمالیزه شده و رتبههای خاکستری آنها محاسبه گردیده است. در مرحله بعد، براساس بردار تاگوچی، میانگین رتبههای خاکستری برای هریک ازپارامترهای خروجی، با توجه به پارامترهای ورودی، تعیین شده است. با استفاده از میانگین رتبههای محاسبه شده، مقادیر بالاتر این رتبهها بعنوان سطوح بهینه پارامترهای ورودی شناخته میشوند