سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کاظم فخاریان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ایمان حسین زاده – دانشجوی دکتری ژئوتکنیک
فرشید اسمعیلی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک

چکیده:

منطقهویژه اقتصادی ماهشهر بهجهت موقعیت ممتاز جغرافیایی درسالهای اخیر بستر توسعه صنایع سنگین زیادی بودها ست این درحالی است که خاک منطقه از نظر ژئوتکنیکی ضعیف و متغیر بوده و پی سازی پروژه ها زمان و هزینه زیادی دربردارد لایه بندی خاص اینمنطقه شمع کوبشی را به عنوان یکی از پرکاربردترین گزینه ها درپی سازی سازه های سنگین صنعتی این منطقه مطرح ساخته است ظرفیت باربری مجاز شمع ها یکی از پارامترهای مهم دراقتصاد این پروژه ها بوده و افزایش یا کاهش آن بصورت مستقیم درزمان و هزینه پی سازی تاثیر می گذارد روش های تعیین ظرفیت باربری شمع ها را می توان به دو گروه کلی روشهای سنتی مانند تحلیل های استاتیکی و روشهای جدید متداولتر درسالهای اخیر مانندآزمایش دینامیک شمع PDA تقسیم کرد برای تعیین ظرفیت مجاز شمع ها لازم است ظرفیت نهایی بدست آمده از روشهای سنتی را به دلیل عدم اطمینان کافی به ضرائب اطمینان بالا تقسیم کرد درمقابل به دلیل دقت بالای ظرفیت باربری نهایی بدست آمده از روشهای جدید ظرفیت باربری مجاز یا ضرایب اطمینان پایین تری تعیین میگردد.