سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فریدون رشیدی –
منصور مومنی –
فرهاد رشیدی –

چکیده:

دراین مقاله مدلی برای انتخاب کنندگان درطول زنجیره عرضه ارایه شده است برای ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان از معیارهای دیکسون استفاده شده است این معیارها درقالب ۶ معیار اصلی دسته بندی شده اند معیارها دردو دسته معیارهای کمی و کیفی قرار دارند برای سنجش معیارهای کمی از داده های تاریخی موجود و برای معیارهای کیفی از پرسشنامه استفاده شده است وزن هرکدام از معیارها نیز توسط پرسشنامه تعیین میگردد جهت تعیین این اوزان تکنیک تحلیل سلسله مراتبی داده ها AHP مورد استفاده قرار گرفته است درنهایت با توجه به معیارهای تعیین شده و نیز با استفاده از برنامه ریزی آرمانی موزون WGP مدلی ارایه شده است مدل نهایی AHP-WGP میزان بهینه خرید از هر تامین کننده راه به منظور کاهش انحرافات نامطلوب از آرمانها تعیین خواهد کرد این مدل برای قطعه شافت پینیون درشرکت تراکتورسازی ارومیه اجرا و نتایج حاصل از آن مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.