سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهنوش باردل – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
محمدباقر فخرزاد – استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد

چکیده:

غالبا برای سنجش میزان موفقیت اساتید در تدریس ارزیابی اساتید فقط توسط فراگیران انجام می شود دراین مقاله علاوه برارزیابی اساتید توسط فراگیران با استفاده از بازخور ۳۶۰ درجه اساتید نیز درفرایند ارزیابی دخیل شده و خود را ارزیابی مینمایند درنتیجه اساتید از طریق مقایسه نتایج ارزیابی انجام شده توسط فراگیران با نتایج خود ارزیابی نقاط ضعف و قوت خود را بهتر می شناسند این فرایند هم موجب توسعه فردی اساتید درون سازمانی می شود و هم به بهبود کیفیت آموزش کمک می کند این مقاله یک مطالعه مقطعی است که درسال ۸۹ دریک شرکت صنعتی برای ۹ دوره آموزشی که توسط اساتید درون سازمانی برگزار شده است انجام گردیده است به منظور انجام ارزیابی ۳۶۰ درجه و سنجش کارایی آن از دو نوع پرسشنامه که از روایی و پایایی آن اطمینان حاصل شده استفاده گردیده است داده ها پس از جمع آوری توسط نرم افزار Excel مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است نتایج نشان میدهد که فرایند بازخورد ۳۶۰ درجه کارایی لازم ا جهت ارزیابی اساتید دورن سازمانی درآموزشهای برگزارشده داشته است.