سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی زنگنه – دانشکده مهندسی برق، قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری سیستمهای قدرت،
علیرضا جلیلیان – دانشکده مهندسی برق، قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری سیستمهای قدرت،

چکیده:

سیستمهای تولید پراکنده نصب شده در شبکه ممکن است به دلایلی از قبیل در دسترس نبودن منبع انرژی،کاهش تقاضای مشترکین و یا ملاحظات اقتصادی قادر به تزریق پیوسته توان به شبکه نباشند. در این گونه مواقع میتوان از ظرفیت خالی اینورتر واسط، برای کارهایی نظیر حذف هارمونیک و یا نامتعادلی شبکه استفاده کرد. این مقاله یک سیستمDGمبتنی بر اینورتر منبع امپدانسی را به منظور کاهش هارمونیک های جریان تزریقی و جریان منبع مورد بررسی قرار میدهد. به منظور کنترل جریان تزریقی سیستمDG مبتنی بر اینورتر منبع امپدانسی، سه روش کنترلی متفاوت که به ترتیب کنترل تناسبی-انتگرالی، تناسبی-رزونانسی، و کنترل مبنی بر شبکههای عصبی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی با نرمافزارSimulinkنشان میدهد که روش کنترلی تناسبی-انتگرالی به دلیل تبدیلاتdqبهabc و برعکس دارای حجم معادلات بالاتر و دینامیک پایینتری است. کنترلکننده مبنی بر شبکههای عصبی دارای پاسخ دینامیکی بهتری نسبت به دو روش دیگر میباشد و از طرفی جریان تزریقی دارایTHD کمتری نسبت به سایر روشها میباشد.کنترلکننده تناسبی-رزونانسی هم به نسبت کنترلکننده تناسبی-انتگرالی دارای دینامیک سریعتر و حجم معادلات کمتر میباشد