سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میترا ابراهیمی نژاد – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشکده مه
محمد حقیقی – استادیار مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشکده مهندس

چکیده:

با توجه به افزایش قوانین سختگیرانه زیست محیطی مبنی بر کاهش میزان گوگرد موجود در سوخت ها نیاز به کاتالیستهای با فعالیت بالاتر روز به روز افزایش مییابد. یکی از روشهای بهبود فعالیت اضافه کردن تقویت کننده ثانویه به کاتالیستها متداول فرآیند هیدرودیسولفوریزاسیون برای ایجاد سایتهای فعال بیشتر میباشد. از میان تقویت کنندههای ثانویه فسفر یکی از متداولترین آنهاست که در سالهای اخیر به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است.فسفر موجود در نانوکاتالیستها به طور همزمان دو خاصیت کاتالیست NiMoP/Al2O3 را تغییر م یدهد که عبارتند از افزایش پراکندگی فلز یا فاز فعال و افزایش قدرت اسیدی نانوکاتالیست. در این تحقیق نانوکاتالیستNiMoP/Al2O3 به روش نوین اولتراسوند و با غلظتهای متفاوتی از ف سف ر برای حذف تیوفن (ترکیب گوگرد دار ) از خوراک در فشار اتمسفری تهیه گردید. نانوکاتالیستهای تهیه شده توسط آنالی ز های دستگاهیBET و FTIR ،SEM ،XRD تعیین مشخصات گردیدند. نتایج حاصل از آنالیزXRD بیانگر توزیع یکنواخت ذرات روی سطح پایه و ایجاد سایت های فعالجدید میباشد. آنالیزSEM نشان دهنده تخریب آگلومرهها و توزیع یکنواخت ذرات نانوکاتالیست در اثر افزودن میزان بهینه فسفر به کاتالیست میباشد. با استفاده از آنالیزBET مشخص شد که افزایش فسف ر باعث کاهش سطح وی ژه نانوکاتالیست میشود