سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مظفر عبدالهی فر – کارشناس ارشد مهندسی شیمی-دانشکده مهندسی شیمی- مرکز تحقیقات راکتور و ک
محمد حقیقی – استادیار مهندسی شیمی-دانشکده مهندسی شیمی- مرکز تحقیقات راکتور و کاتا
علی اکبر بابالو – استادیار مهندسی شیمی-دانشکده مهندسی شیمی- مرکز تحقیقات راکتور و کاتا
سیدرضا یحیوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-دانشکده مهندسی شیمی- مرکز تحقیقات

چکیده:

امروزه استفاده از هیدروژن به عنوان سوخت پاک و منبع جایگزین برای تامین انرژی در صنایع مختلف مطرح شده است. یکی از روش های تولید هیدروژن ، ریفورمینگ گاز طبیعی به همراه دی اکسید کربن است که در حضور نانوکاتالیست نیکل انجام می شود. در این تحقیق کاتالیست نیکل بر پایه الومینا با استفاده از دو روش تلقیح و انرژی اولتراسوند سنتز گردیده است. انالیز های FESEM BET FTIR XRD برای تعیین خصوصیات کریستالی ، سطح ویژه و مورفولوژی کاتالیستها استفاده گردید. نتایج نشان دادند که سطح مخصوص کاتالیست سنتزی توسط روش اولتراسوند بیشتر از تلقیح می باشد که این نتیجه در تصاویر انالیز FESEM با توجه به نانو بودن این کاتالیست نسبت به کاتالیست سنتزی در روش تلقیح اثبات گردید. ارزیابی فعالیت کاتالیست ها با استفاده از راکتور کواترز در دماهای ۸۰۰ -۵۰۰ c انجام گرفت. نتایج بدست امده از تست راکتوری نشان داد که تبدیل متان و CO2 و در نتیجه بازده تولید هیدروژن در نانوکاتالیست سنتزی در روش اولتراسوند بیشتر از کاتالیست سنتزی با روش تلقیح می باشد. از سویی دیگر، تبدیل CO2 برای این نمونه با گذشت ۶۰۰ دقیقه از انجام واکنش بیش از ۸۰ درصد بوده که نشان از فعالیت و پایداری بالای نانوکاتالیست سنتز شده توسط روش اولتراسوند می باشد.