سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجتبی چرغند – کارشناس ارشد مهندسی شیمی
محمد حقیقی – استادیار دانشگاه صنعتی سهند
پریسا صادقپور – دانشجوی کارشناس یارشد مهندسی شیمی

چکیده:

کشف میدانهای جدیدد گازی و وجود ذخایر عظیم گاز زمینه مناسبی را برای استفاده بهینه از گاز طبیعی جهت تولید محصولات نفتی و رفع نیازهای صنعت فراهم می آورد از جمله می توان به فرایند کاتالیستی تبدیل متانول به الفین ها اشارهکرد که درآن خوراک متانول حاصل از ریفورمینگ گاز طبیعی الفین های سبک را تولید می کند دراین تحقیق کاتالیست MnCoSAPO-34 به روش هیدروترمال ازمنابع آلومینیوم ایزوپروپکساید فیومید سیلیکا و اسید فسفریک همراه با ماده الگوساز تترااتیل آمونیوم هیدروکساید سنتز شد درحین سنتز محلولهای نیترات منگنز و کبالت به ساختارژل اضافه شد و بهکمک انرژی اولتراسوند یون های این فلزات با توزیع یکنواخت درساختارکاتالیست قرارگرفت خواص کاتالیست سنتز شده توسط آنالیزهای FTIR / FESEM XRD مورد بررسی قرارگرفت فعالیت کاتالیست درپایلوت فشارپایین تبدیل متانول به الفین درمحدوده دمایی ۵۰۰-۳۰۰درجه بررسی شد براساس نتایج آنالیز XRD الگوی چابازیت درساختارکاتالیست مشاهده شده و بلورینگی بالایی برای کریستالهای کاتالیست بدست آمد.