سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی مکانیک خودرو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی رزمجو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی
مریم خادمی – گروه ریاضی کاربردی– استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمد حسین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی- دانشگاه آزاد اسلامی واح

چکیده:

چگونگی تولید و استفاده از حاملهای انرژی در بخشهای مختلف مصرف کننده، از عوامل مؤثر در ایجاد آلودگی محیط زیست در مقیاس محلی، منطقهای و بینالمللی است. بر همین اساس توجه به میزان انتشار گازهای آلاینده و گلخانهای و بررسی روند تغییرات آنها طی دورههای زمانی مختلف، ابزاری مناسب را جهت برنامهریزی و سیاستگذاری لازم برای کاهش آثار و تبعات منفی مصرف انرژی فراهم میآورد. در این مقاله، به بررسی و محاسبه میزان انتشار گازهای آلاینده و گلخانهای از بخشهای مختلف مصرفکننده انرژی (خانگی، تجاری و عمومی، صنعت، کشاورزی، حمل و نقل و نیروگاهی) و هزینههای اجتماعی مرتبط با آن به همراه شاخصهای مربوط به هر بخش در سال ١٣٨٨ میپردازیم