سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شادی پورسعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
حسن ذکی دیزجی – استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز
هوشنگ بهرامی – استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

یکی از شاخه های مدیریت پس از برداشت درراستای کاهش ضایعات خشک کردن محصولات کشاورزی است برای خشک کردن موادغذایی نظیر میوه ها که دارای ترکیبات قندی هستند زمانی طولانی و دمایی نسبتا زیاد مورد نیاز است شیوه معمول خشک کردن روش هوا ـ داغ است که فرایندی انرژی برو زمان بر بوده و هزینه های بالایی را موجب می شود با توجه به اهمیت پارامترهای انرژی زمان و هزینه درمکانیزاسیون امروزه تدابیر مکملی برای کاهش مدت زمان خشک کردن و درنتیه کاهش میزان انرژی مصرفی مدنظر است امواج فراصوت به عنوان پیش تیمار درروش خشک کردن هوا داغ بیشتر درمحدوده بسامد زیر۵۰KHZ و توان صوتی بیش از ۵۰W بکاربرده میشود پرتودهی نمونه ها درآب مقطر با محلول اسمزی صورت میگیرد دراین مقاله تاثیر پیش تیمار فراصوت درفرایند خشک کنی هوا داغ میوه های موز خربزه انبه و آناناس مورد مطالعه قرارگرفت عوامل بررسی شامل ضریب پخش آب محتوای رطوبتی و قندی و زمان کل خشک شدن ورقه های میوه بود نتایج نشان داده است که پیش تیمار فراصوتی درآب مقطر موجب کاهش مدت زمان خشک کردن افزایش ضریب پخش آب و کاهش محتوای قندی نمونه ها می شود