سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سحر قهرمانی مطلق –
ایرج نوری –
مرتضی حبشی –
عاطفه اله وردی –

چکیده:

این تحقیق درصدد است که با بکارگیری الگوی چندعاملی برای اندازه گیری بهره وری درشعب تامین اجتماعی ضمن برطرف کردن محدودیت ها تصویرروشنی ازچگونگی اندازه گیری بهره وری ووضعیت بهرهوری دربخش خدمات تامین اجتماعی فراهم نماید درتحقیق حاضر شمای کلی سازمان رسالت اهداف بخشهای مختلف سازمانی و وظایف کلی و خدمات ارایه شده دریک شعبه تامین اجتماعی مطالعه و بررسی میدانی مورد کنکاش قرارگرفته است با استفاده ازروش دلفی دردو مرحله ضمن شناسایی فرایندهای خدماتی درسطح شعب شاخصهای بهره وری درمورد هریک ازفرایندها تدوین و با توجه به اهمیت آنها وزن دهی شده اند شاخصهای تعیین شده درتحقیق دردو بخش شاخصهای کلی کلیدی و شاخصهای جزیی کلیدی با توجه به اطلاعات سال ۸۷ و سالهای ماقبل و نتایج موردانتظار درآینده محاسبه و میزان بهره وری شاخصها و درمجموع بهره وری کل خدمات تامین اجتماعی درسطک یک واحد اجرایی شعبه دو همدان اندازه گیری شده است برای جمع آوری بررسی و تحلیل اطلاعات ضمن استفاده ازروش دلفی و ازتکنیک سووینگ نیز استفاده شده است